مهندس زهره بریزی

سمت: دبیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
رشته تحصیلی: -
ایمیل : -
تلفن : (داخلی 103) 07152519273