مدیریت امور آموزشی

Home » معاونت آموزشی » مدیریت امور آموزشی

زهره فرامرزیان

سرپرست مدیریت امور آموزشی و عضو هیئت علمی و مربی پرستاری کودکان- دبیرکمیته توانمندسازی اساتید EDC

آقای شهراشوب

کارشناس امور آموزشی، دانشجویان شاهد و ایثارگر و شهریه پرداز

خانم دبستان

کارشناس امورآموزشی و فارغ التحصیلی

خانم غلامی

کارشناس امورآموزشی، ثبت نام و نقل و انتقالات

آقای عبداله زاده

کارشناس مسئول امور آموزشی