پذیرش

معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

فرایند تطبیق دروس

file name : -تطبیق-دروس.pdf
file size : 308 KB
دانلود

فرایند ثبت نام دانشجو

file name : -ثبت-نام-دانشجو.pdf
file size : 139 KB
دانلود

فرایند صدور معافیت تحصیلی

file name : -صدور-معافیت-تحصیلی.pdf
file size : 51 KB
دانلود

فرایند درخواست مرخصی تحصیلی

file name : -درخواست-مرخصی-تحصیلی.pdf
file size : 137 KB
دانلود

فرایند خروج از کشور

file name : -خروج-از-کشور.pdf
file size : 135 KB
دانلود

فرایند انصراف از تحصیل دانشجویان

file name : -انصراف-از-تحصیل-دانشجویان.pdf
file size : 139 KB
دانلود

فرایند انتخاب واحد

file name : -انتخاب-واحد.pdf
file size : 391 KB
دانلود