آیین نامه های آموزشی

معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی ۱۳۹۶

file name : -نامه-آموزشی-دوره-دکتری-عمومي-پزشکی-1396-.pdf
file size : 2 MB
دانلود

آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی ۱۳۹۶

file name : -نامه-پذیرش-دانشجوی-پزشکی-از-مقطع-کارشناسی-1396-.pdf
file size : 2 MB
دانلود

آیین نامه آموزشی دوره عالی بهداشت عمومی (MPH)

file name : -نامه-اموزشی-2.pdf
file size : 4 MB
دانلود

مصوبه تغییر رشته ۱۳۹۳

file name : -تغییر-رشته-1393-.pdf
file size : 326 KB
دانلود

مصوبه انتقال وتغییر رشته ۱۳۹۷

file name : -انتقال-وتغییر-رشته-1397-.pdf
file size : 136 KB
دانلود

آیین نامه میهمانی چهل درصد ۱۳۹۳

file name : -نامه-میهمانی-چهل-درصد-1393.pdf
file size : 370 KB
دانلود

آیین نامه آموزشی دوره کاردانی کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ۱۳۸۳

file name : -نامه-آموزشی-دوره-کاردانی-کارشناسی-پیوسته-و-کارشناسی-ناپیوسته-1383-.pdf
file size : 18 MB
دانلود

آیین نامه پذیرش کارشناسی

file name : -نامه-پذیرش-کارشناسی.pdf
file size : 2 MB
دانلود

آیین نامه استادمشاور ۱۳۹۷

file name : -نامه-استادمشاور-1397.pdf
file size : 984 KB
دانلود