آیین نامه شورای انضباطی دانشجویان

معاونت آموزشی تحقیقات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

آیین نامه انضباطی دانشجویان

file name : aeennameh-enzebati.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آیین نامه پوشش و اخلاق حرفه ای

file name : aeennameh-pushesh.pdf
file size : 3 MB
دانلود