رزومه دکتر محمد حسین کریمی

Resume-Riyasat-pic

دکتر محمد حسین کریمی

سمت: ریاست دانشکده
تاریخ تولد : 1351/05/15
پست الکترونیک : Karimi70@yahoo.com
آدرس : Associate professor of Immunology, Transplant Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

توضیحات مختصر

دکتر محمد حسین کریمی

متولد ۵۱/۰۵/۱۵ متأهل، دانشیار دکتری ایمنی شناسی از تربیت مدرس

فوق لیسانس ایمنی علوم پزشکی پزشکی شیراز

لیسانس علوم سلولی مولکولی دانشگاه شیراز

شبکه های اجتماعی

سابقه فعالیت

مهارت ها