شناسنامه قرآنی اساتید، کارکنان و دانشجویان

معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

"ضروری" indicates required fields

اطلاعات فردی

توانمندی خود را در حوزه های قرآنی ذیل مشخص نمایید

انتخاب رشتهضروری
یکی یا بیشتر انتخاب کنید
پژوهش و تحقیق در امور قرآنیضروری
یکی یا بیشتر انتخاب کنید
فعالیت های ادبی و هنری قرآنیضروری
یکی یا بیشتر انتخاب کنید
فعالیت های فناوری قرآنیضروری
یکی یا بیشتر انتخاب کنید
داوری در مسابقات قرآنیضروری
در صورت کسب رتبه قرآنی اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.
سابقه تدریس و آموزش قرآن