معرفی دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش

آموزش پزشکی در کشور در طی دهه های پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دستاوردهای شگرفی را برای نظام سلامت کشور به ارمغان آورده است. خصوصاً پس از ادغام آموزش و پژوهش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات، تربیت نیروی انسانی بخش سلامت با سرعت قابل توجهی انجام گردید. تا آنجا که امروزه شاهدیم که کلیه خدمات سلامت اعم از پیچیده ترین اقدامات تشخیصی و درمانی به دست متخصصان ایرانی ارائه شده و بیماران با اطمینان خاطر در مراکز درمانی داخل کشور مراحل درمان خویش را سپری می کنند. اما تغییرات اساسی در چهره بیماریهای کشور خصوصاً افزایش میزان بار بیماریهای غیرواگیر، ظهور فناوریهای نوین و پیشرفته تشخیصی و درمانی، تغییرات در هرم جعمیتی کشور و … بازنگری در روند تربیت نیروی انسانی بخش سلامت را در راستای تحقق آموزش پاسخگو بیش از پیش ضروری می سازد .

conexed

اعضای دبیرخانه

بسته‌های طرح تحول

تفاهم‌نامه‌ها