آموزش مداوم

Home » آموزش مداوم

مباحث پایه حفاظت از پرتو‌های یون‌ساز

برگزاری وبینار مباحث پایه حفاظت از پرتو‌های یون‌ساز برای گروه هدف رادیولوژی مورخه ۱۵ تیر ماه ساعت ۱۰-۱۲ ...