از سوی معاون آموزشی وزارت بهداشت؛ فرآیندهای آموزشی علوم پزشکی در ترم جاری اعلام شد

Home » از سوی معاون آموزشی وزارت بهداشت؛ فرآیندهای آموزشی علوم پزشکی در ترم جاری اعلام شد

از سوی معاون آموزشی وزارت بهداشت؛ فرآیندهای آموزشی علوم پزشکی در ترم جاری اعلام شد

به گزارش وبدا، دکتر علی اکبر حقدوست، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با توجه ...