اطلاعیه برگزاری کنفرانس علمی یکروزه اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

Home » اطلاعیه برگزاری کنفرانس علمی یکروزه اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

اطلاعیه برگزاری کنفرانس علمی یکروزه اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

کنفرانس علمی یکروزه اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی در تاریخ ۱۱/۹/۹۸ ساعت ۸ صبح در ...