اطلاعیه برگزاری کنفرانس علمی یکروزه دیابت

Home » اطلاعیه برگزاری کنفرانس علمی یکروزه دیابت

اطلاعیه برگزاری کنفرانس علمی یکروزه دیابت

کنفرانس علمی یکروزه دیابت،پیشگیری و درمان مورخه ۱۱/۷/۹۸ ساعت ۸ صبح بیمارستان امام رضا (ع) لارستان با ۴ ...