اطلاعیه شرایط استفاده از شرایط بدون آزمون و با آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشجویان استعداد درخشان

Home » اطلاعیه شرایط استفاده از شرایط بدون آزمون و با آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشجویان استعداد درخشان

اطلاعیه شرایط استفاده از شرایط بدون آزمون و با آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشجویان استعداد درخشان

به اطلاع می رساند ، مطابق بند ۲-۱ ماده ٢ آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و ...