اعطای بورسیه تحصیلی دانشکده بهداشت دانشگاه هنگ کنگ – فلوشیپ رهبری بهداشت جهانی