اولین کارگاه دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی برگزار شد

Home » اولین کارگاه دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی برگزار شد

اولین کارگاه دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، کارگاه ایده های ...