بازدید دکتر کشتکاران معاون آموزشی دانشکده از بیمارستان امام رضا (ع)

Home » بازدید دکتر کشتکاران معاون آموزشی دانشکده از بیمارستان امام رضا (ع)

بازدید دکتر کشتکاران معاون آموزشی دانشکده از بیمارستان امام رضا (ع)

به گزارش روابط عمومی دانشکده صبح روز دوشنبه ۱۸فروردین ماه ۹۸ دکتر زهرا کشتکاران معاون آموزشی تحقیقات و ...