بازدید سرزده معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان از خوابگاه و دانشکده بهداشت اوز

Home » بازدید سرزده معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان از خوابگاه و دانشکده بهداشت اوز

بازدید سرزده معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان از خوابگاه و دانشکده بهداشت اوز

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ظهردوشنبه ۳۰اردیبهشت ماه ۹۸ دکتر زهرا ...