بازدید مدیر دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی و ریاست دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان از خوابگاه های پردیس خواهران و شهید مطهری برادران

Home » بازدید مدیر دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی و ریاست دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان از خوابگاه های پردیس خواهران و شهید مطهری برادران

بازدید مدیر دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی و ریاست دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان از خوابگاه های پردیس خواهران و شهید مطهری برادران

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ،با توجه به بازگشایی ...