برگزاری افتتاحیه طرح رویش ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » برگزاری افتتاحیه طرح رویش ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم پزشکی لارستان

برگزاری افتتاحیه طرح رویش ویژه دانشجویان جدیدالورود۹۸ دانشکده علوم پزشکی لارستان

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان، طرح رویش دانشجویان جدیدالورود با اجرای افتتاحیه طرح ...