برگزاری اولین جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش با اعضای جدید شورای مرکزی

Home » برگزاری اولین جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش با اعضای جدید شورای مرکزی

برگزاری اولین جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش با اعضای جدید شورای مرکزی

  به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان ، اولین جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش ...