برگزاری اولین نشست وبینار مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

Home » برگزاری اولین نشست وبینار مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

برگزاری اولین نشست وبینار مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، روز یکشنبه مورخ ...