برگزاری بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

Home » برگزاری بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

برگزاری بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با محور « تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی: ...