برگزاری جلسه آموزشی در خصوص سامانه نوید جهت اساتید هیئت علمی

Home » برگزاری جلسه آموزشی در خصوص سامانه نوید جهت اساتید هیئت علمی

برگزاری جلسه آموزشی در خصوص سامانه نوید جهت اساتید هیئت علمی

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، روز شنبه ۵ ...