برگزاری جلسه مجازی پرسش و پاسخ با عنوان "آمادگی آزمون کارشناسی ارشد"

Home » برگزاری جلسه مجازی پرسش و پاسخ با عنوان "آمادگی آزمون کارشناسی ارشد"

برگزاری جلسه مجازی پرسش و پاسخ با عنوان “آمادگی آزمون کارشناسی ارشد”

کمیته استعداد درخشان دانشکده علوم پزشکی لارستان برگزار می نماید: جلسه پرسش و پاسخ با عنوان "آمادگی آزمون ...