برگزاری کارگاه آشنایی با المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و قوانین استعداد درخشان

Home » برگزاری کارگاه آشنایی با المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و قوانین استعداد درخشان

برگزاری کارگاه آشنایی با المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و قوانین استعداد درخشان

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان، کارگاه آموزشی آشنایی با المپیاد و قوانین استعداد ...