تجهیز اتاق فوریت مرکز مهارتهای بالینی دانشکده علوم پزشکی لارستان به تجهیزات جدید

Home » تجهیز اتاق فوریت مرکز مهارتهای بالینی دانشکده علوم پزشکی لارستان به تجهیزات جدید

تجهیز اتاق فوریت مرکز مهارتهای بالینی دانشکده علوم پزشکی لارستان به تجهیزات جدید

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، اتاق فوریت مرکز ...