جدول زمانبندی سامانه انتقالی و میهمانی دانشجویان

Home » جدول زمانبندی سامانه انتقالی و میهمانی دانشجویان

جدول زمانبندی سامانه انتقالی و میهمانی دانشجویان

قابل توجه دانشجویان، ثبت نام در سامانه انتقالی و میهمانی از تاریخ ۱۵اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ سامانه میهمانی: http://Guest.behdasht.gov.ir ...