جذب ۸ رشته مقطع جدید برای دانشکده علوم پزشکی لاستان/توسعه رشته ها صرفا محدود به رشته های فعلی تصویب شده نیست

Home » جذب ۸ رشته مقطع جدید برای دانشکده علوم پزشکی لاستان/توسعه رشته ها صرفا محدود به رشته های فعلی تصویب شده نیست

جذب ۸ رشته مقطع جدید برای دانشکده علوم پزشکی لاستان/توسعه رشته ها صرفا محدود به رشته های فعلی تصویب شده نیست

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر زهرا کشتکاران سرپرست معاونت آموزشی ...