جلسه دوره ای بسته های تحول و نوآوري در آموزش

Home » جلسه دوره ای بسته های تحول و نوآوري در آموزش

جلسه دوره ای بسته های تحول و نوآوری در آموزش

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، در روز سه شنبه مورخ ...