جلسه دوره ای بسته های تحول و نوآوری در آموزش برگزار شد

Home » جلسه دوره ای بسته های تحول و نوآوری در آموزش برگزار شد

جلسه دوره ای بسته های تحول و نوآوری در آموزش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، روز دوشنبه ۲۵ فروردین ...

جلسه دوره ای بسته های تحول و نوآوری در آموزش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، شنبه ۱۲ بهمن ماه ...

جلسه دوره ای بسته های تحول و نوآوری در آموزش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، سه شنبه مورخ ۱ ...