جلسه دوره ای تحول و نوآوری در آموزش برگزار شد

Home » جلسه دوره ای تحول و نوآوری در آموزش برگزار شد

جلسه دوره ای تحول و نوآوری در آموزش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان ، جلسه تحول در آموزش روز چهارشنبه مورخ ...