جلسه شبیه سازی در آموزش پزشکی برگزار شد

Home » جلسه شبیه سازی در آموزش پزشکی برگزار شد

جلسه شبیه سازی در آموزش پزشکی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، پیرو جلسه" شبیه سازی ...