جلسه نهادینه سازی تحول در آموزش برگزار شد

Home » جلسه نهادینه سازی تحول در آموزش برگزار شد

جلسه نهادینه سازی تحول در آموزش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان ، جلسه ای در روز دوشنبه ساعت ۹ ...