جلسه کارگروه ارتقاء شفافیت و پاسخگویی برگزار شد

Home » جلسه کارگروه ارتقاء شفافیت و پاسخگویی برگزار شد

جلسه کارگروه ارتقاء شفافیت و پاسخگویی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، جلسه کارگروه ارتقاء ...