دوره پودمانی مجازی " تاب آوری کسب و کارهای دانش بنیان در شرایط عدم قطعیت "