عناوین و موضوعات حیطه های سیزدهمین دوره المپیاد علمی مشخص شد

Home » عناوین و موضوعات حیطه های سیزدهمین دوره المپیاد علمی مشخص شد

تاریخ برگزاری آزمون، عناوین و موضوعات حیطه های سیزدهمین دوره المپیاد علمی مشخص شد

بنا به اعلام کمیته فنی المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی، تاریخ برگزاری آزمون، عناوین و موضوعات حیطه ...