فراخوان جشنواره یک روزه اتا (اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند)

Home » فراخوان جشنواره یک روزه اتا (اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند)

فراخوان جشنواره یک روزه اتا (اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند)

در راستای استعدادیابی و افزایش شور و نشاط علمی در دانشجویان و ترغیب آنها به توجه به جامعه ...