فراخوان مرکز ملی مهارتی و حرفه ای دانشکده علوم پزشکی لارستان