قابل توجه دانشجویان محترم شهریه پرداز دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » قابل توجه دانشجویان محترم شهریه پرداز دانشکده علوم پزشکی لارستان

قابل توجه دانشجویان محترم شهریه پرداز دانشکده علوم پزشکی لارستان

به گزارش روابط عمومی معاونت آمورشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، اطلاعیه ی دکتر زهرا ...