مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی لارستان

Home » مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی لارستان

کارگاه روش تدریس مقدماتی در دانشکده علوم پزشکی لارستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، روز پنجشنبه و ...