نتایج آزمون غربالگری (درون دانشکده ای) المپیاد علمی مشخص شد.

Home » نتایج آزمون غربالگری (درون دانشکده ای) المپیاد علمی مشخص شد.

نتایج آزمون غربالگری (درون دانشکده ای) المپیاد علمی مشخص شد

در این آزمون جمعی از دانشجویان دانشکده های پرستاری و بهداشت در حیطه های شش گانه المپیاد (استدلال ...