نفرات برتر جشنواره ملی ایثار در مرحله کشوری به عنوان دانشجوی استعداد درخشان معرفی می شوند

Home » نفرات برتر جشنواره ملی ایثار در مرحله کشوری به عنوان دانشجوی استعداد درخشان معرفی می شوند

نفرات برتر جشنواره ملی ایثار در مرحله کشوری به عنوان دانشجوی استعداد درخشان معرفی می شوند

قابل توجه دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر: به اطلاع می رساند، بر طبق قسمت “د” بند ۲-۱ ماده ...