نمونه گیری تست کرونا از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی لارستان صورت گرفت

Home » نمونه گیری تست کرونا از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی لارستان صورت گرفت

نمونه گیری تست کرونا از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی لارستان صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ،با همکاری مرکز بیماری ...