هم اندیشی دانشکده علوم پزشکی لارستان با دانشگاه آزاد اسلامي لارستان

Home » هم اندیشی دانشکده علوم پزشکی لارستان با دانشگاه آزاد اسلامي لارستان

جلسه هم اندیشی دانشکده علوم پزشکی لارستان با دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، سه شنبه ۱۷ دی ...