ورود دانشکده علوم پزشکی لارستان به نظام رتبه بندی وبومتریکس از ژانویه ۲۰۱۹

Home » ورود دانشکده علوم پزشکی لارستان به نظام رتبه بندی وبومتریکس از ژانویه ۲۰۱۹

ورود دانشکده علوم پزشکی لارستان به نظام رتبه بندی وبومتریکس از ژانویه ۲۰۱۹

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی لارستان، برای اولین بار از ژانویه سال ۲۰۱۹  این دانشکده با ...