پیام سرپرست معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان در پی شهادت دانشمند هسته ای شهید دکتر محسن فخری زاده

Home » پیام سرپرست معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان در پی شهادت دانشمند هسته ای شهید دکتر محسن فخری زاده

پیام سرپرست معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان در پی شهادت دانشمند هسته ای شهید دکتر محسن فخری زاده

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان ، دکتر زهرا کشتکاران، معاون محترم آموزشی، تحقیقات ...