کارگاه آشنایی با بسته های طرح تحول در آموزش پزشکی برگزار شد

Home » کارگاه آشنایی با بسته های طرح تحول در آموزش پزشکی برگزار شد

کارگاه آشنایی با بسته های طرح تحول در آموزش پزشکی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، روز سه شنبه ...