کارگاه تعهد حرفه ای با تأکید بر محور تعالی به صورت مجازی برگزار شد

Home » کارگاه تعهد حرفه ای با تأکید بر محور تعالی به صورت مجازی برگزار شد

کارگاه تعهد حرفه ای با تأکید بر محور تعالی به صورت مجازی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، روز یکشنبه مورخ ...