کارگاه تفسیر تصاویر رادیولوژی توسط کمیته دانشجویی برگزار شد

Home » کارگاه تفسیر تصاویر رادیولوژی توسط کمیته دانشجویی برگزار شد

کارگاه تفسیر تصاویر رادیولوژی توسط کمیته دانشجویی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، کارگاه تفسیر تصاویر رادیولوژی به همت ...