کارگاه چگونه پروپوزال یک طرح نوآورانه را ندوین و داوری کنم برگزار شد

Home » کارگاه چگونه پروپوزال یک طرح نوآورانه را ندوین و داوری کنم برگزار شد

کارگاه چگونه پروپوزال یک طرح نوآورانه را ندوین و داوری کنم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، کارگاه "چگونه پروپوزال ...